További kategóriák

Kategória: Elemzések

A végrehajtási perek rendszere és sajátosságai

A Magyar Ügyvédi Kamara súlyt helyez arra, hogy a jogi pályára készülő egyetemi hallgatókat a szakmai kérdések elmélyült tanulmámyozására késztesse. Ennek egyik módja, hogy a MÜK minden évben meghirdeti a...

Új angol jogi terminológia a szerződések nyelvezetében1 - az egységesülő európai kötelmi jogi kifejezések megjelenése a hatályos Ptk.-ban

Jelen cikk első része az európai szerződési jogi terminológiáról, az Európai Bizottság által előkészített változásokról, míg második része a magyar szaknyelvet érintő egyes konkrét hatásokról, a Ptk. angol terminológiát felhasználva...

Mégis, ki fizeti a fordítási költséget?

Súlyosbodik-e a külföldön elítélt személy büntetőjogi helyzete a külföldi ítélet érvényének elismerése iránt indult eljárás során? A hatályos jogszabályok alapján nem egyértelmű az alkalmazandó jog kérdése. ...

Az új Ptk. jogalkalmazási problémái - várják az ügyvédek véleményét

Az új Polgári Törvénykönyv gyakorlati alkalmazásával felvetődő jogértelmezési kérdések feltárását tűzte ki célul a Kúria által létrehozott testület, amely most a szélesebb ügyvédi szakmai közvélemény álláspontját is szeretné megismerni. ...

A végrendeleti tanú aláírásának alaki követelményei - Bizonytalanság egy jogegységi határozat kapcsán

A Kúriai Döntések – Bírósági Határozatok 2013/3. számában első olvasatban egy „mérföldkőnek” számító jogegységi határozat közzétételére került sor. A Kúria Pfv. I. ítélkező tanácsa – amelynek tagja vagyok – jogegységi...

Az előzetes letartóztatás strasbourgi gyakorlata – I. rész

Az Európa Tanács szervezeti keretei között működik a leghatékonyabbnak tekinthető nemzetközi emberi jogvédelmi mechanizmus, amely jogorvoslatot kínál azok számára, akiknek alapvető jogai a hatóságok eljárása során sérültek. Az emberi jogok...

A külföldi ítélet érvényének hazai elismerése és annak nehézségei

A nemzetközi ügyekben eljáró bíróknak speciális szakmai tudással is kell rendelkezniük. Ugyanakkor a rugalmas bírói szemlélet is szükségeltetik. Ismerniük kell sok egyéb mellett azokat a rendező elveket, amelyeket valamennyi, a...

A pótmagánvádról - más nézőpontból

Figyelmesen olvastam dr. Fázsi László kitűnő cikkét1, mert gyakorló ügyészként évtizednél hosszabb ideig referádám jelentős részét az igazságszolgáltatás rendjét sértő bűncselekmények alkották, és mert – mint a szerző is említette...

Mire elegendő az ügyvédi hivatás közjogi tartalma?

Az ügyvédi kamarából kizárt ügyvéd két területi kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara alperesek ellen nyújtott be keresetet kártérítés iránt, amely bírói elfogultság bejelentése és az eljáró bíróság kijelölése után...

Hibás teljesítés társasházi közös tulajdonban

A felperesek nem igényelhetik azon károk megtérítését, amely tekintetében az alperes teljesítését a szerződésszegésről tudva elfogadták, ugyanakkor jogfenntartó nyilatkozatot nem tettek. Jelen cikk szerzője egy társasházi közös tulajdon ingatlanrészeinek hibái...

  • 1
  • 2
Copyright 2015 Panpress Kft.